Procediments en tràmit
Servei de Manteniment

ENLLAÇ

 

Servei de Neteja

ENLLAÇ

 

Servei de transport de personal a les empreses del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa – Orbital40—(Parc Audiovisual de Catalunya, S.L., Centre Tecnològic Leitat i L’Escola Universitària Euncet)

Anunci d’inici del procediment

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Graella de Trajectes

Procediments Acabats
Serveis de consergeria i complementaris a prestar en l’àmbit del Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274 km 1 de Terrassa

Més informació

Resolució adjudicació definitiva

Acta 005 – Obertura del sobre C

Acta 004 – Convocatòria obertura sobre C

Acta 003 – Obertura del sobre B

Acta 002 – Empreses acceptades

Acta 001 – Obertura del sobre ‘A’

Aclariments

Aclariment 1 – 18/04/16: En relació amb altres prestacions s’aclareix que, pel que es refereix a “Incloure, sense cost afegit, el servei bianual de manteniment de la central d’alarma d’incendis i intrusions de l’oficina de PAC, així com el servei de recepció d’alarmes 24/365d “, aquesta prestació caldrà entendre que es refereix a la participació en el cost del mateix, actualment prestat per una empresa de seguretat homologada. El cost d’aquest servei és de 359€ (sense IVA) anuals.
 
Aclariment 2 – 18/04/16: En relació amb les actuacions de l’adjudicatari respecte de la prestació dels serveis de resposta a les alarmes que es produeixin, s’aclareix que les funcions pròpies objecte de licitació en qualsevol cas es limiten a les de consergeria; és a dir, únicament les de comunicació i avís als responsables del PAC, sense que correspongui realitzar cap altra actuació preventiva ni reactiva.
 
Aclariment 3 – 18/04/16: En relació amb el servei corresponent a la zona sud i rondes amb vehicles que es preveu a l’apartat “d’altres prestacions”, les tasques es limitaran a les pròpies funcions de consergeria, control d’accessos interiors, tancament dels edificis i espais privats d’aparcament, circulació interior, i notificació als responsables del PAC d’incidències.
 

Respostes a les preguntes rebudes

1. Quina és l’empresa adjudicatària actual?
07/04/2016 → L’empresa que actualment presta el servei és Iman Corporation, S.A.

2. El personal a subrogar té discapacitat?
07/04/2016 → Fins el dia d’avui, i que consti a Parc Audiovisual, cap dels treballadors a subrogar està afectat per cap grau de discapacitat.

3. El vehicle ha de ser un cotxe o una moto? El vehicle ha d’estar permanentment allí?
07/04/2016 → El servei que es presta a la zona sud del recinte actualment es facilita en base a les següents característiques: un treballador que utilitza com a suport un cotxe.
Es valoraran alternatives equivalents que siguin compatibles amb les característiques del servei i el treballador que el dispensa.

4. 24 hores per 365 dies = 8760 hores; 10 hores per 156 dies = 1560 hores; Suposa un total anual de 10.320 hores/any
El pressupost per a dos anys és de 180.000 €; El pressupost per 1 any és de 90.000 €
El que implica que el preu/hora del servei seria de: 90.000:10.320 = 8,72 €/hora
A més consta l’adjudicació d’un vehicle i combustible.
Sol·licitaríem si aquest plantejament és el que demanen en el concurs.
07/04/2016 →  Les condicions de la licitació són les que consten al plec de clàusules i són les mateixes que en les anteriors contractacions.

5. El criteri C del SOBRE B és l’aportació d’una declaració responsable conforme l’empresa disposa d’una pòlissa d’assegurança amb una cobertura per responsabilitat civil de, com a mínim, 500.000€. Revisant la nostra pòlissa veig que hi ha diferents partides (víctimes, sinistres i límit màxim per anualitat) i no sé si els 500.000€ han de ser per el total de les partides o en cadascuna de elles.
15/04/16 → La cobertura mínima d’assegurança de responsabilitat civil que s’indica en el Plec de Condicions és de 500.000 €. No es preveu cap limitació.  En definitiva, es vol que l’empresa adjudicatària tingui una mínima cobertura de R.C. de 500.000 € durant tota la vigència del contracte i que, al seu venciment, la renovació mantingui la mateixa cobertura.

6. En quan a la informació recollida en el plec de condicions ens ha sorgit un dubte en quant les hores totals anuals del servei:
Tenint en conte que es un servei de 24 hores els 365 dies l’any, i amb la subrogació de les tres persones que ens proposa el plec, no ens surten les hores de servei. Ens manquen hores.
Ja hem contemplat els tres auxiliars titulars, més un auxiliar rodatorns que ens cobririen els dies de festa d’aquests titulars, a part d’una cinquena figura que cobriría el torn extra.
18/04/16  El personal a subrogar i les hores del servei són les especificades al plec de clàusules de la present licitació. El personal que se subroga és el que dedica la major part de la seva jornada al servei del Parc Audiovisual, però en cap cas s’indica que sigui l’únic personal que es necessita per cobrir la totalitat del servei.

Servei de Manteniment de les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya
Es convida a les empreses licitadores a l’acte que es celebrarà el dia 23 d’abril a les 9’30 hores a les oficines del Parc Audiovisual, en el que es procedirà a l’obertura del sobre 3 “Proposta econòmica”

Per a qualsevol consulta al respecte del plec i/o el procediment, les empreses licitadores s’hauran d’adreçar al correu electrònic: administracio@parcaudiovisual.com. Les respostes seran enviades pel mateix canal al correu electrònic que l’empresa indiqui, a més de publicar-se al perfil del contractant.

Les empreses interessades podran realitzar una visita guiada a les instal·lacions el dia 10 de març de 2015 a les 10.00 hores en primera convocatòria, i a les 12.00 hores en segona convocatòria.

Servei de Neteja de les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya


Per a qualsevol consulta al respecte del plec i/o el procediment, les empreses licitadores s’hauran d’adreçar al correu electrònic: administracio@parcaudiovisual.com. Les respostes seran enviades pel mateix canal al correu electrònic que l’empresa indiqui, a més de publicar-se al perfil del contractant.

Les empreses interessades podran realitzar una visita guiada a les instal·lacions el dia 10 de març de 2015 a les 10.00 hores en primera convocatòria, i a les 12.00 hores en segona convocatòria.

Preguntes més freqüents (Revisió 18/03/2015)

Servei de Consergeria i complementaris 2013-2015
Aclariment 1 (31/10/2013)
En el plec de condicions, pàgina 22, punt vuitè “Mitjans materials per a la realització del Servei”, es fa referència al personal de l’empresa concessionària. En tots els casos, tant pel que fa al servei de la zona nord com de la sud, s’està referint a personal de consergeria. Igualment, la retolació dels vehicles i personalització de l’uniforme, ha de ser en funció del tipus de servei de consergeria. El Parc Audiovisual allotja activitat tots els dies de l’any, i a qualsevol hora, diürna o nocturna. Per aquesta raó, cal un reforç de consergeria en determinades zones, com ara el clúster empresarial i platós.
 

 
Aclariment 2 (06/11/2013)
La present licitació fa referència a la subrogació del personal corresponent als següents perfils:
Treballador

Jornada

Antiguitat

Categoria

Salari Brut Anual

TREBALLADOR 1

Matí

01/08/2009

conserge

18.172,08

TREBALLADOR 2

Tarda

15/07/2010

conserge

15.304,08

TREBALLADOR 3

Nit

11/03/1997

conserge

19.933,68

 

Aclariment 3 (11/11/2013)

ATENCIÓ, LA SEGÜENT INFORMACIÓ ACTUALITZA I SUBSTITUEIX LA QUE APAREIX A L’ACLARIMENT 2. 

La subrogació del personal correspon als següents perfils:

Treballador

Jornada

Antiguitat

Categoria

Salari Brut Anual

TREBALLADOR 1

Matí

01/08/2009

conserge

13.573,72

TREBALLADOR 2

Tarda

15/07/2010

conserge

13.012,20

TREBALLADOR 3

Nit

11/03/1997

conserge

12.064,20

 
En aquest enllaç trobareu la informació facilitada per l’empresa que actualment s’encarrega del servei.
 

Es convida a les empreses licitadores a l’acte que se celebrarà el proper dia 20 de desembre a les 10:00  hores, a les oficines del Parc Audiovisual, en el que es procedirà a l’obertura del sobre “C” (oferta econòmica)

Adjudicació del contracte.