Procediments

Procediments en Tràmit

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERGERIA

 

Procediments Acabats

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER AL CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERGERIA
Servei de Manteniment

ENLLAÇ

Servei de transport de personal a les empreses del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa – Orbital40—(Parc Audiovisual de Catalunya, S.L., Centre Tecnològic Leitat i L’Escola Universitària Euncet)

Anunci d’Inici del Procediment (Català)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (Català)

Graella de Trajectes (Català)

Acta d’Adjudicació (Català)

Servei de Neteja

ENLLAÇ

Serveis de consergeria i complementaris a prestar en l’àmbit del Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274 km 1 de Terrassa

Més informació

Resolució adjudicació definitiva
Acta 005 – Obertura del sobre C
Acta 004 – Convocatòria obertura sobre C
Acta 003 – Obertura del sobre B
Acta 002 – Empreses acceptades
Acta 001 – Obertura del sobre ‘A’
Aclariments

Aclariment 1 – 18/04/16: En relació amb altres prestacions s’aclareix que, pel que es refereix a “Incloure, sense cost afegit, el servei bianual de manteniment de la central d’alarma d’incendis i intrusions de l’oficina de PAC, així com el servei de recepció d’alarmes 24/365d “, aquesta prestació caldrà entendre que es refereix a la participació en el cost del mateix, actualment prestat per una empresa de seguretat homologada. El cost d’aquest servei és de 359€ (sense IVA) anuals.

Aclariment 2 – 18/04/16: En relació amb les actuacions de l’adjudicatari respecte de la prestació dels serveis de resposta a les alarmes que es produeixin, s’aclareix que les funcions pròpies objecte de licitació en qualsevol cas es limiten a les de consergeria; és a dir, únicament les de comunicació i avís als responsables del PAC, sense que correspongui realitzar cap altra actuació preventiva ni reactiva.

Aclariment 3 – 18/04/16: En relació amb el servei corresponent a la zona sud i rondes amb vehicles que es preveu a l’apartat “d’altres prestacions”, les tasques es limitaran a les pròpies funcions de consergeria, control d’accessos interiors, tancament dels edificis i espais privats d’aparcament, circulació interior, i notificació als responsables del PAC d’incidències.

Respostes a les preguntes rebudes

1. Quina és l’empresa adjudicatària actual?
07/04/2016 → L’empresa que actualment presta el servei és Iman Corporation, S.A.

2. El personal a subrogar té discapacitat?
07/04/2016 → Fins el dia d’avui, i que consti a Parc Audiovisual, cap dels treballadors a subrogar està afectat per cap grau de discapacitat.

3. El vehicle ha de ser un cotxe o una moto? El vehicle ha d’estar permanentment allí?
07/04/2016 → El servei que es presta a la zona sud del recinte actualment es facilita en base a les següents característiques: un treballador que utilitza com a suport un cotxe.
Es valoraran alternatives equivalents que siguin compatibles amb les característiques del servei i el treballador que el dispensa.

4. 24 hores per 365 dies = 8760 hores; 10 hores per 156 dies = 1560 hores; Suposa un total anual de 10.320 hores/any
El pressupost per a dos anys és de 180.000 €; El pressupost per 1 any és de 90.000 €
El que implica que el preu/hora del servei seria de: 90.000:10.320 = 8,72 €/hora
A més consta l’adjudicació d’un vehicle i combustible.
Sol·licitaríem si aquest plantejament és el que demanen en el concurs.
07/04/2016 →  Les condicions de la licitació són les que consten al plec de clàusules i són les mateixes que en les anteriors contractacions.

5. El criteri C del SOBRE B és l’aportació d’una declaració responsable conforme l’empresa disposa d’una pòlissa d’assegurança amb una cobertura per responsabilitat civil de, com a mínim, 500.000€. Revisant la nostra pòlissa veig que hi ha diferents partides (víctimes, sinistres i límit màxim per anualitat) i no sé si els 500.000€ han de ser per el total de les partides o en cadascuna de elles.
15/04/16 → La cobertura mínima d’assegurança de responsabilitat civil que s’indica en el Plec de Condicions és de 500.000 €. No es preveu cap limitació.  En definitiva, es vol que l’empresa adjudicatària tingui una mínima cobertura de R.C. de 500.000 € durant tota la vigència del contracte i que, al seu venciment, la renovació mantingui la mateixa cobertura.

6. En quan a la informació recollida en el plec de condicions ens ha sorgit un dubte en quant les hores totals anuals del servei:
Tenint en conte que es un servei de 24 hores els 365 dies l’any, i amb la subrogació de les tres persones que ens proposa el plec, no ens surten les hores de servei. Ens manquen hores.
Ja hem contemplat els tres auxiliars titulars, més un auxiliar rodatorns que ens cobririen els dies de festa d’aquests titulars, a part d’una cinquena figura que cobriría el torn extra.
18/04/16 → El personal a subrogar i les hores del servei són les especificades al plec de clàusules de la present licitació. El personal que se subroga és el que dedica la major part de la seva jornada al servei del Parc Audiovisual, però en cap cas s’indica que sigui l’únic personal que es necessita per cobrir la totalitat del servei.