El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (en endavant, referida en les presents Instruccions com a LCSP). El principal objectiu consisteix en regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

Instruccions Internes de Contractació

Parc Audiovisual de Catalunya