Perfil del Contractant

El perfil de contractant inclou les dades i informacions referents a l’activitat contractual de Parc Audiovisual de Catalunya, com ara els anuncis d’informació prèvia, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l’òrgan de contractació. En tot cas es publica en el perfil de contractant l’adjudicació dels contractes. El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi està inclosa.

 

En cadascun dels expedients de contractació que es liciten per procediment obert s’inclou i es publica explícitament el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), on es recull la informació relativa a:

 • Objecte del contracte
 • Òrgan de contractació
 • Responsable del contracte
 • Pressupost de licitació
 • Durada del contracte i termini d’execució
 • Procediment d’adjudicació
 • Criteris de valoració i adjudicació
 • Requisits per concórrer a la licitació
 • Condicions d’execució del contracte
 • Contingut de les ofertes i termini de presentació
 • Composició de la mesa de contractació
 • Adjudicació i formalització del contracte
 • Resolució del contracte

 

Així mateix, es publiquen de forma individualitzada en cada expedient obert les actes de mesa de Contractació i la proposta d’adjudicació, aixi com la resolució d’adjudicació i formalització del contracte.

Anuncis de licitacions, adjudicacions i formalitzacions de contracte

Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

 

Les licitacions anteriors a 31 de desembre de 2017 les trobareu a:

Procediments

 

 

Logo del Parc Audiovisual de Catalunya