Treballar al Parc Audiovisual

Convocatòries actives

Procés de contractació urgent i temporal mitjançant un contracte de relleu d’un responsable tècnic de manteniment per a la societat Parc Audiovisual de Catalunya, sl.

Participació en processos selectius per al Parc Audiovisual de Catalunya

Amb data 20 d’abril de 2022 s’ha publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa Acta de renuncia i proposta de nomenament d’una altra persona del procés de selecció de Parc Audiovisual de Catalunya, SL (codi convocatòria: PAC/TecMant/2021)

Podreu accedir a la informació a través del següent enllaç  https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=1866.

La persona candidata proposada per ser contractada haurà d’aportar els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria en el termini màxim de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta acta a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa

L’entrega de la documentació es farà a les dependències de Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274 Km. 1, codi postal 08225 de Terrassa, en l’horari següent:

– de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores

– divendres de 9 a 18 hores

Amb data 8 d’abril de 2022, s’ha publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa l’acta final del procés de selecció que té en curs actualment la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL (codi convocatòria: PAC/TecMant/2021)

Podreu accedir a la informació a través del següent enllaç  https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=1866.

La persona candidata proposada per ser contractada haurà d’aportar els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria. Tot i el termini establert en la base 11a, donades les dates de festivitat properes a la data de publicació de la present acta, es determina que la data màxima d’entrega de la documentació serà el dia 19 d’abril de 2022, inclòs. 

L’entrega de la documentació es farà a les dependències de Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274 Km. 1, codi postal 08225 de Terrassa, en els dies i horaris indicats a continuació:,

 – Dies 8, 11, 12 i 13 d’abril de 2022: de 9 a 14 hores

 – Dia 19 d’abril de 2022 de 9 a 18 hores 

S’ha publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa l’acta provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció que té en curs actualment la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL (codi convocatòria: PAC/TecMant/2021)

Podreu accedir a la informació a través del següent enllaç  https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=1866.

El termini de presentació d’esmenes serà del 23 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Codi convocatòria: PAC/TecMant/2021
Objecte de la convocatòria: L’objecte d’aquesta convocatòria és el la contractació urgent i temporal mitjançant un contracte de relleu temporal d’un/a Responsable Tècnic/a de manteniment. Amb els candidats que superin el procés selectiu es constituirà una bossa per a futures necessitats de llocs de treball vacants i contractacions temporals.
Presentació de sol·licituds:
Les instàncies s’hauran de presentar per Internet, a través de la Seu Electrònica municipal (https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=1866), mitjançant formulari específic per a la convocatòriasignat electrònicament amb certificat digital, en el termini de 35 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria i de les bases a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=1866).
En cas de no disposar de certificat digital, es pot obtenir identificació i signatura electrònica a través de l’idCAT Mòbil (http://www.idcatmobil.cat). Aquest sistema permet donar-se d’alta de forma immediata.
Bases de la convocatòria:
Termini de presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de desembre de 2021 al 27 de gener de 2022 ambdós inclosos.

 

Convocatòries tancades

Resultats del procés de selecció de la borsa de treball per a auxiliar de suport a la producció.
Acta FINAL Tribunal Borsa Aux.Producció/17
Resultats DEFINITIUS Admesos/Exclosos Borsa Aux.Producció/17

– El termini per aportar els documents acreditatius, originals o compulsats, de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria finalitzarà el proper dimarts 4 de juliol (inclòs).

– El termini per presentar les possibles reclamacions i esmenes finalitzarà el proper divendres 7 de juliol (inclòs)

Acte del tribunal del proces de selecció
Publicació dels resultats per la borsa de treball.
Confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya
Queda obert el termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol.licituds per prendre part en el procés de selecció per a la confecció de borsa de treball d’auxiliars de suport a la producció de Parc Audiovisual de Catalunya. Aquestes es poden presentar presencialment a les oficines de Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra BV-1274, km.1, Terrassa, laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 18h, o bé adreçant un correu electrònic a administracio@parcaudiovisual. com, indicant a l’assumpte el Codi de la convocatòria “AuxProducció/17”

Documentació:
Bases de la convocatòria
Imprès de sol·licitud de participació a la convocatòria

Si ho preferiu, també podeu descarregar els documents des de el web de l’Ajuntament de Terrassa
https://seuelectronica. terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball  o bé https://aoberta.terrassa. cat/ocupacio/ apartat Borses de Treball

Per a les presentacions de sol.licituds que es realitzin per correu electrònic, s’agraïra que preferiblement s’annexi un únic fitxer en format pdf

El termini de presentació de sol.licituds s’inicia a data 24 de març de 2017, i finalitzarà a data 25 d’abril de 2017.

Resolució selecció gerència Parc Audiovisual
Acta de la 1a reunió del procés de selecció – Gerència Parc
Acta de la 2a reunió del procés de selecció – Gerència Parc

L’empresa Parc Audiovisual de Catalunya convoca procés selectiu per a la cobertura de la Gerència de la Societat

Característiques de l’oferta

Tancat el procés de recepció de currículums